Gode erfaringer med praksisnær kursusvirksomhed

”En god måde at lære på.” ”Giver tryghed at have VIFIN med i praksis.” ”Implementering af de nye kompetencer bliver nemmere.” - Det er nogle af de erfaringer, VIFIN har samlet op på i forbindelse med evaluering af vores praksisnære skolekurser.

VIFIN har i 2015 kørt en række pilotforløb med kursusvirksomhed for skoler i Vejle. Konceptet har været, at frem for at komme med et fuldt og færdigt kursusprogram skulle VIFIN i samarbejde med ledelse og de involverede undervisere på skolerne udarbejde planen for forløbet. Ledelse og lærere skulle således være med til at definere såvel form som indhold i kurset. Oplægget var, at vi kunne bidrage med stort set, hvad underviserne måtte ønske. Det være sig: traditionelle kursusdage med oplæg og inspiration til brug af digitale teknologier i forbindelse med undervisningen, workshopafholdelse, deltagelse i undervisning enten som gæstelærere eller som tekniske eller pædagogiske sparringspartnere, observatører med efterfølgende forslag til nye måder at gøre tingene på eller noget helt femte, sjette eller syvende.

Udover forhåbentlig at bidrage til kompetenceudvikling på skolerne var det også et formål med projektet at videreudvikle på VIFINs kursusformater. For at få mest mulig læring ud af projektet valgte vi derfor, at nogle af forløbene skulle evalueres af vores evalueringskonsulenter.

I forbindelse med evalueringen blev der afholdt interview med nogle af de involverede undervisere på henholdsvis Vinding Skole og Sprogcenter Vejle, ledelsesrepræsentanter fra skolerne samt med de konsulenter fra VIFIN, der stod for pilotforløbene.

VIFIN som samarbejdspartner

Skolernes motivation for at indgå i pilotforløbene med VIFIN var at få inspiration og hjælp til inddragelse af digitale medier i undervisningen. I den forbindelse var det den ene leders oplevelse, at VIFIN kom med et friskt pust og en anden specialistvinkel på læring end den lærer-/pædagogfaglige. Det var med til at bidrage og også bringe tilpas forstyrrelse til at give nye kompetencer og andre måder at tænke læring på. Den anden leder så, at VIFIN kom ind som en moderator, der kunne skubbe på og være en ressource, de ikke har i hverdagen, og som kunne omsætte teknologien til noget, de kunne bruge i hverdagen.

Erfaringer og udbytte

På begge skoler har VIFINs konsulenter været med til at planlægge og gennemføre forløb med inddragelse af iPads i undervisningen. De har givet underviserne sparring til, hvordan iPad’en kunne inddrages i konkrete undervisningsforløb, og været med som gæstelærere og konsulenter i en del af selve afviklingen af forløbet.

Evalueringen viser, at erfaringen med kursusformen er meget positiv. Det at kompetenceudviklingen foregår i praksis, gør implementeringen af de nye kompetencer nemmere og forankringen stærkere. Fordelene ved denne kursusform, frem for traditionelle kurser, er for eksempel, at:

Personalet gav udtryk for, at det, at der var en konsulent med ude i praksis, gjorde, at de var mere trygge ved at arbejde med de digitale medier, fordi de vidste, der var en ’ekspert’ til stede, hvis de mødte nogle udfordringer. Begge steder er personalet blevet mere fortrolige med den tekniske del i inddragelsen af iPads og har fået et nyt blik for det pædagogiske potentiale. Underviserne har efterfølgende brugt det, de har lært og fået med fra forløbet med VIFIN, og tænker digitale medier ind, når de planlægger undervisningsforløb.

Pædagogisk potentiale

Hvad angår det pædagogiske potentiale, så underviserne det især på to fronter: motivationen for læring og det faglige udbytte. I forhold til motivationen oplevede de en høj grad af engagement, fordybelse og egeninteresse i at lære hos eleverne/kursisterne. I forhold til det faglige niveau var det oplevelsen, at inddragelsen af iPads gav en differentieret måde at lære på, der sikrer, at alle kan være med og give udtryk for deres viden, og at det er en læringsmetode, der sætter fagligheden i en ny ramme (den digitale).

Læring til VIFIN som kursusudbyder

Udover at sætte fokus på erfaringerne med kursusformen samlede evalueringen også op på den læring, forløbene har givet om, hvad VIFIN skal være opmærksom på fremover, når vi tilbyder praksisnær kompetenceudvikling. Her har vi blandt andet fokus på den indledende kontakt med kunden, planlægningen og kommunikationen med personalet og selve den fase, hvor VIFIN er med ude i praksis.